آرتین اسپورت | دکتر تورج عنصری
اصول طراحی تمرین قابل استفاده مربیان ورزشهای رزمی
اصول طراحی تمرین قابل استفاده مربیان ورزشهای رزمی
چهارشنبه, 30 بهمن 1398 12:00
 

اهداف و اصول طراحی تمرین

اهداف و اصول طراحی تمرین

 

هدف اصلی تمرين:

 رسيدن به اوج اجرای ورزشی است .

- رسيدن به اوج اجرای ورزشی نيازمند طراحی برنامه های تمرينی مناسب است.

- برای طراحی و توسعه ي يک برنامه تمرين ورزشی، روشن نمودن اهداف برنامه ضروری است.

اهداف فرعی شامل:

 • توسعه ي بدنی همه جانبه
 • توسعه ي بدنی ويژه ورزش
 • توسعه ي عوامل تکنيکی
 • توسعه ي عوامل تاکتيکی
 • آمادگی روانی
 • آمادگی تيمی

(دوستی، ارتباط ، داشتن هدف مشترک ، احساس تعلق به تيم)

 • توسعه ي عوامل مربوط به سلامتی
 • جلوگيری از آسيب ديدگی
 • افزايش دانش تئوری

ویژگی تمرین:

 • منطقی باشد.
 • قابل دستيابی باش واز طريق تغييرات کوتاه و بلند مدت در ساختار برنامه تمرين ایجاد شود.

 

انواع مهارت های ورزشی:

 • چرخه ای: پیاده روی، دویدن و...
 • غیرچرخه ای: پرتاب وزنه، پرتاب دیسک و ...
 • غیرچرخه ای ترکیبی: اسکیت نمایشی، پرش دومیدانی و..
 • آگاهی از این طبقه بندی در آموزش مهم است.

اصل ویژگی:

سازگاری های تمرينی نسبت به عوامل زیر دارای ویژگی است: 

    - الگوهای مهارت ورزش

    - عضلات درگیر فعالیت

    - شدت تمرين

    - نياز های سوخت وسازی

    - زاويه ي مفصلی مورد استفاده

اصل اضافه بار:

ساز گاري های تمرينی هنگامی ايجاد می شود که اجزای فيزیولوژيکی يا عضلانی به ميزانی فراتر از سطح معمول(توانایی های فرد) بکار گرفته شود.

اصل پیشرفت تدریجی:

    برای دستيابی به پيشرفت در سازگاري های تمرينی بايد محرک های تمرينی (شدت يا حجم) به صورت فزاينده و به طور پيوسته در سرتا سر برنامه تمرين افزايش يابد.

- انواع الگوها ی باردهی 

* باردهی يکنواخت يا استاندارد استفاده از بار مشابه  در طول سال

 نکات ضعف:

- پيشرفت در مراحل اوليه تمرين

- فلات در مرحله مسابقه

- عدم بهبود اجرای ورزشی

* باردهی پلکانی افزايش هفتگی بار تمرين

اصل تفاوتهای فردی:

محرك هاي تمريني مشابه پاسخ متفاوت در افراد مختلف ايجاد می کند که تحت تاثير عوامل زير است:

- وضعيت آمادگی جسمانی پيش از تمرين

- ويژگی های وراثتی

- جنسيت

- سن بيولوژيکی و تقويمی

- وضعيت سلامتی

- ويژگی های روانی و اجتماعی

 اصل تنوع:

رسيدن به اوج اجرای ورزشی نيازمند تلاش فراوان و بيش از 1000 ساعت تمرين در سال است

- شدت وحجم بالای تمرين موجب دلزدگی و بی علاقگی ورزشکار می شود.

برای رفع اين مشکل؛

1- مربی بايد خلاق بوده، دانش کافی داشته و با مجموعه گسترده ای  از تمرينات متنوع  آشنايی داشته باشد.

 • 2- پس از جلسات تمرين شديد از بازی های گوناگون استفاده کند.

اصل توسعه همه جانبه:

- پيشرفت آهسته در اجرای ورزش

- دستيابی به بهترين اجرا در 18 سالگی و بالاتر

- اجرای ورزش پايدار به هنگام مسابقه

- زندگی ورزشی طولانی تر

- آسيب ديدگی کمتر

اصل تمرینات اختصاصی:

پيشرفت سريع  در اجرای ورزش

- دستيابی به بهترين اجرا در 16- 15 سالگی

- اجرای ورزش نا پايدار به هنگام مسابقه

- کناره گيری از ورزش در 18 سالگی

- آسيب ديدگی بيشتر

- الگوی آمريکای شمالی – به شروع تمرينات اختصاصی از دوران کودکی اعتقاد دارند.

قوانين مشارکت فعال

- بيان اهداف تمرين برای ورزشکاران و مشارکت آنها در تبيين اهداف .

- مشارکت ورزشکاران در طراحی و تجزیه و تحلیل برنامه تمرين ( خود ارزيابی).

- اجرای آزمون های دوره ای .

- دادن تکاليف شخصی به ورزشکاران ( تمرينات تکميلی)

اصل برگشت پذیری:

بی تمرينی موجب کاهش اجرای ورزشی و از بين رفتن سازگاري های تمريني می شود.